Kategorijos
Prekių krepšelis

Privatumo politika

UAB Tavo Kaunas (toliau – Įmonė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.karnavalas.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.


Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos.


Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. Šioje Svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines.


Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);

Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Tvarkydama asmens duomenis Bendrija vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.


Informacija apie Įmonę:


UAB Tavo Kaunas

Įmonės kodas: 302554122

Jonavos g 3., Kaunas


https://www.karnavalas.lt/


Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną:


Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas.


Kokią informaciją apie Jus renkame?


Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:


Asmens duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis per užklausų formą ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.


Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį (toliau – Naudojimo duomenys).


Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.


Kai naudojatės Svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys.


Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Ši Svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą Svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename Svetainės puslapyje ir pan.


Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje, pateiktą Svetainėje.Kokiais tikslais renkami Jūsų asmens duomenys?


Įmonė Jūsų, kaip duomenų subjekto, Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:


Pirkimo užsakymų vykdymo;

Susisiekimo su mumis tikslais (užpildant užklausos formą);

Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų dukterinės įmonės bei filialai (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtų mums pagerinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.


Kokie yra Jūsų pateiktų Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai?


Jūsų pateikti Asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:


Siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai Asmens duomenys tvarkomi žalos registravimo ir susisiekimo su mumis tikslais (užpildant užklausos formą), t. y. komunikuojant su Jumis dėl paslaugų suteikimo;

Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;


Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?


Pirkimo užsakymų tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:


Vardas;

Pavardė;

Gimimo data;

Adresas;

Pašto adresas;

Telefono numeris;

Kita informacija.

Susisiekimo su mumis tikslu renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:


Vardas;

Pašto adresas;

Telefono numeris;

Kita informacija.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomas fizinio asmens varas, pavardė, el. pašto adresas.Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?


Informuojame, kad norėdami, jog atsakytume į Jūsų užklausas arba siųstume tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūs privalote mums pateikti aukščiau nurodytus Asmens duomenis.Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?


Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?


Iš Jūsų tiesiogiai (Jums pateikiant duomenis per Svetainę, perkant prekes, užsakant naujienlaiškį ar kt.).


Kiek laiko saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis?


Įmonė Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Įmonės veiklą reguliuojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, per Svetainę Jūsų pateikti Asmens duomenys saugomi:


tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo dienos;

kitais atvejais (kai asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose) Asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinės korespondencijos su Jumis dienos.


Europos Sąjungos reikalavimai


Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:


teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;

teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;

teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

teisę į duomenų perkeliamumą*;

teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.

*Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys Įmonėje tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami prašymą pašalinti iš mūsų adresų sąrašo parašius el. laišką adresu tavokaunas@gmail.com. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.


Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Bendrijoje nėra nagrinėjami.


Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:


paštu tavokaunas@gmail.com;

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Pakeitimai


Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.


Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.


SLAPUKŲ POLITIKA

Atnaujinta: 2020 m. vasario 10 d.


UAB "Tavo Kaunas" naudoja slapukus internetinėje svetainėje https://www.karnavalas.lt/ (toliau – Svetainė).

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią Slapukų politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.


Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).


Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.


Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.


Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.


Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse:

Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Svetainėje naudojami slapukai
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos (bendrai vadinamos slapukais).
Naudojame funkcinius, analizės ir sekimo slapukus. Jei reikia daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus, spustelėkite čia ir perskaitykite pranešimą dėl slapukų.